Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Dębno zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów.
Teren Nadleśnictwa znajduje się w zasięgu działania Komend Powiatowych PSP
w Myśliborzu i Gryfinie oraz Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

                                                                     
Okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego jest wczesna wiosna, kiedy występuje duża ilość suchych, łatwopalnych traw oraz w okresie letnim, przy wysokiej temperaturze powietrza i niskiej wilgotności ściółki. Straty powstałe w wyniku pożarów lasu jest bardzo trudno oszacować. W pożarach giną liczne gatunki roślin i zwierząt, następuje znaczne zubożenie przyrody.

Czynnikami, które zwiększają ryzyko powstania pożaru są: bliskie sąsiedztwo osad, łąk i pastwisk, które są częściowo wiosną wypalane przez miejscową ludność, wydobycie ropy i gazu, przebiegające przez tereny leśne drogi publiczne i linie kolejowe, penetracja lasu przez turystów, szczególnie w okresie letnim.
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Dębno oparta jest na systemie szybkiego wykrywania pożarów, ich lokalizowania, alarmowania o pożarze oraz skutecznie prowadzonych akcjach gaśniczych.
Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

1) Systemu obserwacji przeciwpożarowej, który oparty jest na całodziennych dyżurach w okresie marzec - październik i patrolach terenowych w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego. Tereny leśne monitorowane są poprzez system telewizji przemysłowej, zlokalizowany w siedzibie nadleśnictwa oraz dostrzegalnię przeciwpożarową zlokalizowaną na terenie Leśnictwa Reczyce. Taki monitoring wraz z dostrzegalniami i telewizją przemysłową sąsiednich nadleśnictw tworzy skuteczną sieć wykrywania pożarów. Łączność prowadzona jest przy użyciu telefonów stacjonarnych i komórkowych, radiotelefonów bazowych, samochodowych oraz nasobnych. Obserwacja naziemna wspomagana jest przez obserwację lotniczą prowadzoną przez samoloty patrolowo - gaśnicze.

2) Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego - dyżur przeciwpożarowy w nadleśnictwie pełniony jest w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w okresie od marca do października codziennie w godzinach od 9.00 do końca dyżuru.  Stanowisko dyspozytora PAD  tel. (95) 756-14-24, telefon komórkowy: 885 800 530


3) Dojazdów pożarowych, które są odpowiednikiem dróg pożarowych na terenach zurbanizowanych. Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną kompleksu leśnego w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczych. W Nadleśnictwie Dębno istnieje 26 dojazdów pożarowych oraz dodatkowo dojazdy do punktów czerpania wody.
 

4) Punktów czerpania wody - Nadleśnictwo posiada w chwili obecnej 12 punktów czerpania wody. Punkty czerpania wody stanowią zbiorniki naturalne (jeziora, śródleśne oczka wodne), rzeki, ale również zbiorniki sztuczne.
 

5) Baz sprzętu przeciwpożarowego - Nadleśnictwo dysponuje jedną bazą sprzętu przeciwpożarowego, na wyposażeniu  której znajduje się samochód patrolowo - gaśniczy marki Land Rover.
 

6) Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych, z których zebrane dane służą do określenia stopnia zagrożenia pożarowego lasu. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych, nie obejmujących obszarów górskich. W strefach prognostycznych znajdują się Meteorologiczne Punkty Pomiarowe.
Nadleśnictwo Dębno znajduje się w II strefie prognostycznej, a Meteorologiczny Punkt Pomiarowy znajduje się na terenie Nadleśnictwa Różańsko.
Prognozy zagrożenia pożarowego  przygotowuje
Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Wyróżniamy 4 stopnie zagrożenia pożarowego lasu, w zależności od wartości wilgotności ściółki i wilgotności względnej powietrza:
0 stopień - brak zagrożenia
1 stopień - zagrożenie małe
2 stopień - zagrożenie średnie
3 stopień - zagrożenie duże
Stopnie zagrożenia pożarowego określane są dwa razy w ciągu doby - o godz. 9.00 i 13.00
Okresowy zakaz wstępu do lasu może wprowadzić nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10%.                                                       Leśnicy Nadleśnictwa Dębno Apelują !!!
                                                              Zauważyłeś pożar, alarmuj
                                                   Telefony alarmowe: Straż Pożarna 998 lub 112