Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Dębno z siedzibą w  74-400 Dębno , ul. Racławicka 33

Siedziba Nadleśnictwa Dębno mieści się w dwóch budynkach –jednokondygnacyjnym i trzykondygnacyjnym połączonych holem. Dojazd do siedziby odbywa się od strony ul. Racławickiej oraz od strony ul.Tartacznej.

Przed siedzibą jest plac z parkingiem – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie odbywa się na  parkingu w ogrodzeniu o wystarczającej ilości miejsc parkingowych.

Wejście główne znajduje się w łączniku ( holu ) na poziomie 0.

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia dostosowana do poruszania się wózków dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi umożliwia wjazd na wózku.

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się dzwonek – po wejściu osoba niepełnosprawna jest rejestrowana i schodzi do niej pracownik nadleśnictwa z którym była umówiona. 

Poruszanie się osób niepełnosprawnych jest możliwe tylko w holu na poziomie 0.

W siedzibie brak toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po holu można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych .Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim oraz angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym. Wśród pracowników brak osoby posługującej się językiem migowym.

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny na nr +48957561420 lub mailowo na adres debno@szczecin.lasy.gov.pl