REGULAMINY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO DĘBNO

Mapa miejsc postoju pojazdów, miejsc odpoczynku,  obiektów edukacyjnych i rekreacyjnych na terenie Nadleśnictwa Dębno.

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Dębno.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające  z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju pojazdów należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.].

6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju pojazdów - obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.]. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c. zaśmiecania terenu,

d. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu postoju pojazdów,

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju pojazdów,

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych ;

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

h. puszczania luzem zwierząt domowych,

i. rozstawiania namiotów,

j. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny],

k. uszkadzania infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych i edukacyjnych,

l. korzystania z miejsca postoju pojazdów w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju pojazdów, za wyjątkiem obiektów wyposażonych wyznaczone paleniska.

10. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju pojazdów w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłasza do biura Nadleśnictwa Dębno, tel. 95 756 14 20 lub debno@szczecin.lasy.gov.pl.

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

1.   Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Dębno.

2.  Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce odpoczynku jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Miejsce odpoczynku pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca odpoczynku.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca odpoczynku należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020r., poz. 110  ze zm.].

6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca odpoczynku - obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.]. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.

7. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

8. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c. zaśmiecania terenu,

d. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu odpoczynku,

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca odpoczynku,

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych ;

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

h. puszczania luzem zwierząt domowych,

i. rozstawiania namiotów,

j. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny],

k. uszkadzania infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych i edukacyjnych,

l. korzystania z miejsca postoju pojazdów w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca odpoczynku, za wyjątkiem obiektów wyposażonych wyznaczone paleniska.

13.Należy korzystać z wyposażenia miejsca odpoczynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku proszę zgłasza do biura Nadleśnictwa Dębno, tel. 95 756 14 20 lub debno@szczecin.lasy.gov.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ W LEŚNICTWIE NAMYŚLIN NADLEŚNICTWO DĘBNO

I. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym o konstrukcji drewnianej. Pierwszy taras widokowy znajduje się na wysokości 7,60 m, konstrukcji drewnianej, drugi taras widokowy znajduje się na wysokości 11,10 m.

II. Wieża widokowa udostępniana jest zwiedzającym w każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia. Wstęp na wieżę jest bezpłatny. Jednorazowo na wieży może przebywać nie więcej niż 20 osób. Osoby korzystające z wieży zobowiązane są do zapoznania się z zasadami korzystania z wieży widokowej.

III. Ważne

1. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.

2. Dzieci i młodzież do lat 12 mogą korzystać z wieży wyłącznie w obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.

3. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości ponieważ wejście na wieżę wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej.

4. Podczas wchodzenia i schodzenia z wieży należy zachować ostrożność.

IV. Zabrania się:

1. Wchodzenia jednorazowo na wieżę w grupie liczniejszej niż 20 osób.

2. Wchodzenia na wieżę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

3. Spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

4. Zrzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów.

5. Wspinania się po elementach konstrukcji wieży oraz wychylania  przez barierki (balustrady) ochronne.

6. Wprowadzania zwierząt.

7. Dewastacji i zaśmiecania obiektu.

8. Używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu

9. Wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:

a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży,

b) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu,

c) podczas burzy i silnego wiatru,

d) po ostrzeżeniu meteorologicznym o silnym wietrze lub huraganach.

10. Wejścia na wieżę po zmierzchu i w porze nocnej.

V. Wstęp na wieżę widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich  akceptację. Nadleśnictwo Dębno nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad korzystania z wieży widokowej, jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających z wieży.

VI. Wszelkie uwagi użytkowników o turystycznej prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Dębno tel. 95 756 14 20 lub debno@szczecin.lasy.gov.pl.

REGULAMIN ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ W LEŚNICTWIE NAMYŚLIN

1. Regulamin ścieżki turystycznej określa warunki korzystania ze ścieżki zarządzanej przez Nadleśnictwo Dębno.

2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki turystycznej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Ścieżka turystyczna jest dostępna we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Ścieżka turystyczna nie jest strzeżona. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na ścieżce turystycznej, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.

5. Każda z osób korzystających ze turystycznej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa

6. Osobom korzystającym ze ścieżki turystycznej  zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na ścieżce turystycznej;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. korzystania ze ścieżki turystycznej oraz jej wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem;

g. poruszania się i parkowania pojazdami silnikowymi.

h. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.

7. Na ścieżce turystycznej zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.

8. Wszelkie uwagi użytkowników o turystycznej prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Dębno tel. 95 756 14 20 lub debno@szczecin.lasy.gov.pl.