Wydawca treści Wydawca treści

UDZIAŁ NADLEŚNICTWA DĘBNO W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł


Projekt „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji: 2017-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cele projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.


Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 23 206 997,57

 


Projekt "OCHRONA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS NA WYBRANYCH OBSZARACH SPA NATURA 2000 W POLSCE"

Nadleśnictwo Dębno uczestniczy w realizacji projektu pn. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce".

 

Celem projektu: zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących etapów:

 1. Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000 SPA, wraz z analizą czynników ograniczających występowanie rybołowów na obszarach sieci Natura 2000 SPA.
 2. Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 3. Objęcie monitoringiem satelitarnym 15 rybołowów łącznie w trakcie 3 lat.
 4. Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych 232 gniazd na drzewnych oraz 50 gniazd na słupach wysokiego napięcia.
 5. Zwiększenie bazy żerowej na ich łowiskach w obszarach Natura 2000 SPA w Polsce oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.
 6. Zawiązanie ścisłej współpracy międzynarodowej poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń z Niemiec, Szwecji, Finlandii i Szkocji oraz transfer najlepszych praktyk na tereny Litwy. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych oraz 3 warsztatów prowadzonych przez ekspertów z zagranicy w celu zwiększenia wiedzy o najlepszych praktykach ochrony rybołowów zagranicą.
 7. Wypracowanie wytycznych dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w celu wykrywania lub zapobiegania przestępstwom na przyrodzie "Wild Life Crimes".
 8. Wypracowanie wytycznych dla zrównoważonej gospodarki rybackiej w rejonach występowania rybołowa.
 9. Wypracowanie wytycznych dotyczących ochrony rybołowa dla Europy Środkowej
 10. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat występowania i biologii rybołowów w Polsce poprzez realizację konkursów dla dzieci, szkolenia specjalistyczne oraz kampanię w mediach promująca realizację projektu oraz ochronę rybołowa.

Projekt dotyczy ochrony gatunku wymienionego w m.in:

 • Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
 • Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001) gdzie gatunek ma status VU –gatunek narażony na wyginięcie.
 • Załączniku II konwencji z Bonn
 • Załączniku II konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 7 października 2014 r. o ochronie gatunkowej zwierząt rybołów jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem (ok. 30 par) z tendencją spadkową populacji, o wysokim statusie zagrożenia, dla którego utrzymanie stabilnej populacji wymaga podjęcia działań ratunkowych daleko wykraczających poza ochronę bierną. Rybołów jest jednym z najrzadszych lęgowych.

 

Zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Nadleśnictwo Dębno w ramach niniejszego projektu obejmuje ochronę czynną rybołowa poprzez montaż 3 platform na słupach wysokiego napięcia

 

Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu wynosi: 1 373 484 EURO


Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z nadzorowanymi nadleśnictwami realizuje Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków, który osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez działania z zakresu ukierunkowania ruchu turystycznego  na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ukierunkowanie ruchu turystycznego będzie osiągane dzięki tworzeniu i modernizacji infrastruktury turystycznej. W nadleśnictwach biorących udział w projekcie zaplanowano m.in.: budowę wież obserwacyjnych, platformy widokowej, posadowienie tablic edukacyjnych, zakup ławostołów, budowę miejsc postoju, wykonanie obiektów małej infrastruktury turystycznej, zakup sprzętu do obserwacji ptaków, organizację warsztatów i konferencji oraz wydanie folderu.

Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim, w latach 2017-2020. Całkowita planowana wartość projektu wynosi  2 526 085,16 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków UE –   2 147 172,00 zł.

Infrastruktura turystyczna, która powstanie w ramach realizacji Projektu będzie nieodpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach w realizacji Projektu.

W ramach niniejszego Projektu w Nadleśnictwie Dębno zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Budowę drewnianej wieży widokowej z wytyczonym podejściem i ogrodzeniem na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Porzecze:.
 • Modernizację Miejsc Postoju Pojazdów, Miejsc Wypoczynku oraz ścieżki edukacyjnej „Nasze drzewa” i wyposażenie ich w urządzenia turystyczne, tj. wiaty z ławostołami, ławostoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci, paleniska, ogrodzenia, drogowskazy.
 • Wykonanie, dostawę i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami
 • Dodatkowo w ramach Projektu zakupione zostaną:
 • luneta do obserwacji faunistycznych oraz ornitologicznych wraz ze statywem, futerałem i okularem,
 • 10 lornetek do obserwacji faunistycznych oraz ornitologicznych

 

Całkowita planowana wartość wybudowanej infrastruktury na terenie Nadleśnictwa Dębno oraz zakupionych urządzeń to 392.426,00 zł.


Budowa małej infrastruktury turystycznej - dofinansowanie z UE

W ramach projektu pod nazwą „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" Nadleśnictwo otrzymało małą infrastrukturę turystyczną, która zlokalizowana została  na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" oraz w Miejscu Wypoczynku "Janosik".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Realizacja projektu rozpoczęła się w drugim półroczu 2015 r., a wartość przedsięwzięcia opiewa na 4,2 mln zł.

Beneficjentem  projektu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpośrednio zaangażowanych w projekt jest 10 partnerów, w tym Nadleśnictwa: Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Dębno, Dobrzany, Łobez, Czaplinek, Połczyn, Świerczyna oraz gmina Stare Czarnowo.

Najważniejszymi działaniami wykonywanymi w ramach projektu są: budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych, działania promocyjno-edukacyjne (polegające między innymi na opracowaniu i wydruku map), opracowanie programu edukacji ekologicznej, wykonanie prac budowlanych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej.

Dzięki realizacji projektu wszystkie parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego PKWZ wzbogaciły się o infrastrukturę związaną z turystyką.

Na terenie Nadleśnictwa Dębno w małą infrastrukturę turystyczną zostały wyposażone trzy obiekty:

1. Miejsce Wypoczynku "Janosik" - w ramach przedsięwzięcia zostały posadowione    

    dwie wiaty, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica

    edukacyjna o mieszkańcach naszych, tablice: informacyjna i urzędowa oraz

    element edukacyjny - służący poznaniu tropów zwierząt występujących w naszych

    lasach.

2. Miejsce Postoju Pojazdów zlokalizowane w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"

    oraz w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym "Porzecze" - posadowiona

    została wiata, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablice:

    edukacyjną, informacyjną i urzędową oraz element edukacyjny - światowid z

    planszami przedstawiającymi ptactwo wodno - błotne, charakterystyczne dla tego

    terenu.

3. Ścieżka przyrodnicza przebiegająca wśród starorzeczy i wydm Parku

    Krajobrazowego i Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Porzecze". Na ścieżce

    znajduje się 10 przystanków z tablicami edukacyjnymi, które przybliżają sylwetki

  ssaków i ptaków bytujących na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty".

  Jedna z tablic edukacyjnych przedstawia najbardziej charakterystyczny element

  przyrodniczy tego obszaru  - wydmy śródlądowe.

  Dodatkowo na ścieżce zostały umieszczone tablice informacyjne, które przybliżą

  turystom wiedzę o Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym "Porzecze", ekosystemach

  referencyjnych i rzece Odrze, tablica z mapą Parku Krajobrazowego oraz tablice

  urzędowe.

Serdecznie zapraszamy do korzystania walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Dębno, obiektów turystycznych wybudowanych w ramach projektu oraz wzbogacania wiedzy przyrodniczej.

Fot. M.Kowańdy-Cholewińska


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dębno otrzymało w 2010 r. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż komór chłodniczych do przechowywania nasion oraz agregatu prądotwórczego w Wyłuszczarni Nasion w Dębnie".
Projekt realizowany był w ramach programu priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
Koszt całkowity projektu wyniósł 316,5 tys. zł netto.
Celem głównym projektu było zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów, zgodnie z Polityką Leśną Państwa, a celem szczegółowym: ochrona różnorodności biologicznej oraz leśnych zasobów genowych.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
1)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew iglastych,
2)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew liściastych,
3)    Montaż elektrycznych instalacji sterowniczych, wraz z zabezpieczeniem, zapewniających całodobowy monitoring z powiadomieniem o przekroczeniu parametrów temperatury,
4)    Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym