PARKI KRAJOBRAZOWE PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Ujście Warty

Rok utworzenia: 1996

Powierzchnia: 20 532,46 ha, na terenie Nadleśnictwa Dębno 1 199,73 ha

Fot. Lech Jędras

Okolice ujścia Warty to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce. Krzyżują się tu dwie wielkie rzeki: Odra i Warta, kształtujące niezwykły charakter tego terenu. Cechą wyróżniającą krajobraz Parku spośród wielu innych są dominujące tereny otwarte – rozległe podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, śródpolne oczka wodne i niewielkie zadrzewienia. Przecinająca je sieć niewielkich rzek i kanałów melioracyjnych liczy ponad 300 km długości i jest pozostałością rozbudowanej niegdyś sieci hydrologicznej rzeki Warty. Do drugiej połowy XVIII w przyujściowy odcinek Warty miał charakter śródlądowej delty o rozległej powierzchni. W następnych okresach przeprowadzono szereg prac zmierzających do ujarzmienia „dzikich” meandrów rzeki i przynajmniej częściowego osuszenia terenu. Pomimo tych przekształceń dolina dolnej Warty posiada ogromną wartość przyrodniczą. Poza terasami Odry i Warty występują tu także morenowe wysoczyzny i sandry.  Szata roślinna parku jest bardzo różnorodna. Jest to także obszar cenny dla awifauny.

Celem ochrony obszarów położonych w granicach Parku jest zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, typowych dla dolin dużych rzek wraz z otaczającymi je krawędziami wysoczyzn, to jest zachowanie w typowym środowisku charakterystycznej bioróżnorodności, na zasadach równoważenia celów gospodarczych i ochrony środowiska.

Cedyński Park Krajobrazowy

Rok utworzenia: 1993

Powierzchnia: 30 850 ha, na terenie Nadleśnictwa Dębno 4 ha

Cedyński Park Krajobrazowy obejmuje dolinę Odry, ze strefą krawędziową i dwa kompleksy leśne. Park ma charakter leśno-rolniczy z dominacją lasów, w dolinie Odry użytków zielonych i terenów zalewowych. Walorami ponadlokalnymi są: rzeźba terenu oraz występujące tu zbiorowiska roślinne, a także rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt. Do szczególnych wartości należy zaliczyć zbiorowiska roślinności kserotermicznej z unikatowymi gatunkami (np. pajęcznicą liliowatą, ostrołódką kosmatą). Świat roślinny Parku obejmuje około 700 gatunków roślin naczyniowych. Równie cenna jest fauna Parku związana z występującymi tu siedliskami. Na obszarze Parku bytuje kilkadziesiąt gatunków bezkręgowców i kręgowców ginących oraz zagrożonych wyginięciem (jelonek rogacz, kozioróg dębosz, bielik, derkacz, wydra).