OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu „A” – Dębno – Gorzów

Celem powołania obszaru jest ochrona wartości przyrodniczych oraz przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny Gorzowskiej z prawobrzeżnym dopływem Odry, doliny rzeki Kosy i doliny rzeki Myśli oraz rozległego kompleksu leśnego
z postglacjalnymi rynnami zajętymi przez liczne mniejsze lub większe zbiorniki jeziorne i torfowiska mszarne. Jest to obszar występowania interesujących siedlisk oraz bytowania fauny. Ogólnie zajmuje powierzchnię 10 088,66 ha, na terenie Nadleśnictwa 8 472,09 ha.

Fot. Cezary Augustyniak

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „B” – Myślibórz

Celem powołania obszaru jest zachowanie naturalnego ciągu rynnowego jeziorno-bagiennego z mozaiką zbiorowisk roślinności leśnej o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i wysokiej wartości kulturowej; różnorodność ekosystemów wodnych, bagiennych i lądowych, naturalne zbiorowiska bagiennych lasów; stanowiska gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych; fitocenozy siedlisk objętych prawną ochroną krajową i Dyrektywą Siedliskową; stanowiska lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz siedlisk ptaków objętych ochroną strefową.