NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Uwaga! Właściciele lasów prywatnych!

Starosta Myśliborski informuje, że przepisy o ochronie przyrody[1] obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce NIE DOTYCZĄ DRZEW W LASACH.

Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach[2], a nie przepisy wyżej wspomnianej ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. W ww. dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie powinny być wykonane.

W szczególnych przypadkach możliwe jest usunięcie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej[3].

Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.[4]

Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta, a w ramach stosownego porozumienia właściwy terytorialnie nadleśniczy, odpowiednio: Nadleśnictwa Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez właściwego terytorialnie nadleśniczego działającego z ramienia starosty.

W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu sprawami leśnictwa zajmuje się Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.[5]

W sprawie merytorycznego doradztwa w zakresie zalesienia i sposobu gospodarowania w lasach, zabiegów hodowlanych, pielęgnacyjnych i ochronnych należy kontaktować się z pracownikiem właściwego terytorialnie Nadleśnictwa[6] prowadzącym sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

  1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 r.,  poz. 788.)
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)
  3. Decyzja wydawana jest przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Szczecinie
  4. Ustawa z dnia 21 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. 1094 z późn. zm.)
  5. adres: ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz (pok. 51), telefon (95) 747 2021 w. 38
  6. Nadleśnictwo Barlinek (tel. 95 746 6526), Nadleśnictwo Dębno (tel. 95 756 1420), Nadleśnictwo Myślibórz (tel. 95 747 2381), Nadleśnictwo Różańsko (tel. 95 760 1814).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17% lasów w Polsce.
Gospodarowanie w tych lasach prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych sprawuje starosta, który w drodze porozumienia powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nadleśniczemu.


Nadleśnictwo Dębno na mocy zawartych porozumień ze Starostami Powiatów Myślibórz, Gryfino i Gorzów Wielkopolski sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi. Powierzchnia nadzoru wynosi 247,4214 ha.
Nadzór ten obejmuje:
- przeprowadzanie lustracji lasów i bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli/dzierżawców lasów, w szczególności w zakresie prowadzenia przez właścicieli stale zrównoważonej gospodarki leśnej wg uproszczonego planu urządzenia lasu oraz zachowania przez właścicieli zasad prowadzenia gospodarki leśnej.
- cechowanie drewna pozyskanego w lasach, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu potwierdzającego legalność pozyskania drewna oraz prowadzenie ewidencji wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna
- nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów (art. 22 ust. 5);
- wydawania opinii na wniosek starosty w sprawie zmiany lasu na użytek rolny
- składanie corocznie, w terminie do 30 dni od zakończenia roku sprawozdania z zakresu prowadzonego nadzoru za dany rok nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Kontakt w sprawie lasów niepaństwowych:

Agata Sawulak, tel. 95 756 14 22 e-mail:

agata.sawulak@szczecin.lasy.gov.pl