Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Dębno położone jest w południowo – zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Na północy graniczy swoim zasięgiem z Nadleśnictwem Mieszkowice i Różańsko, na wschodzie z Nadleśnictwem Bogdaniec, a na południu z Parkiem Narodowym Ujście Warty. Zachodnią granicę wyznacza granica Polski z Niemcami. Siedziba Nadleśnictwa Dębno znajduje się  w Dębnie przy ulicy Raławickiej 33.
Lasy Nadleśnictwa Dębno prawie w całości są skupione w jednym dużym kompleksie leśnym. Jego powierzchnia wynosi 22404,62 ha co stanowi 97,8% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa. Pozostałe niewielkie kompleksy to głównie drzewostany położone w dolinach, miejscowościach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.


Rzeźba terenu nadleśnictwa Dębno jest mało urozmaicona. Teren zazwyczaj płaski położony jest na wys. 8m.n.p.m. w okolicy Czelina do 55,6 m.n.p.m.


Na obszarze Nadleśnictwa występują 3 rodzaje rzeźby ternu :
- nizinny równy – obejmujący 71,3% pow.
- nizinny falisty – obejmujący 27% pow.
- nizinny pagórkowaty – obejmujący 1,7% pow.

Tereny zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa położone są między 14°23' a 14°51' dł. geogr.  wsch, oraz między 52°35' a 52°51' szer. geogr. płn. Zgodnie z podziałem polski na regiony przyrodniczo leśne nadleśnictwo położone jest w Krainie III Wielkopolsko –Pomorskiej , Mezoregionach : Równiny Gorzowskiej i Ujścia Warty.
Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa jest głównie pod wpływem klimatu polarno-morskiego, odznaczającego się łagodnymi temperaturami i wilgotnym powietrzem, co jest korzystne dla rozwoju roślinności drzewiastej.

Na terenie Nadleśnictwa przeważają gleby rdzawe 50,8% i bielicowe 39,2% powierzchni.


Nadleśnictwo Dębno położone jest  głównie w zlewni rzeki Odry( jej dolnym biegu). Na terenie tym środowisko odznacza się dość dużym zapasem wody. Z ważniejszych naturalnych cieków należy także wymienić Wartę, Myślę, Kosę, Kurzycę, Sienicę, Ścieniawicę.  Przez obszar nadleśnictwa przepływają również 2 kanały: Dar i Dyszno. Na terenie nadleśnictwa znajduje się siedem jezior: Czaple, Promień, Ostrowiec, Postne, Lipowo, Czarne, Duszatyń oraz kilka mniejszych zbiorników wodnych wykorzystywanych najczęściej jako stawy hodowlane.