Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczone w Nadleśnictwie Dębno obejmują następujące kategorie:

1. HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznej

 • 1.1a – lasy w rezerwatach przyrody: „Cisy Boleszkowickie”
 • 1.1 b – lasy w parkach krajobrazowych: „Cedyński Park Krajobrazowy”
  i „Park Krajobrazowy Ujście Warty”
 • 1.2 – ostoje zagrożonych i ginących gatunków: strefy ochrony gatunkowej ptaków

2. HCVF 2 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: obszary Natura 2000 o powierzchni co najmniej 10 tys. ha

3. HCVF 3 – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

 • 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (kwaśne dąbrowy 9190, bory i lasy bagienne 91D0, sosnowy bór chrobotkowy 91T0)
 • 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (kwaśne buczyny 9110, żyzne buczyny 9130, grąd subatlantycki 9160, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 9170, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91E0, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 91F0)

4. HCVF 4 – Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

 • 4.1 – lasy wodochronne

5. HCVF 6 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 • Obiekty dziedzictwa kulturowego - cmentarze, stanowiska archeologiczne, inne, kamienie, pomniki, inne, drzewostany o charakterze parkowym, drzewostany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego
 • Obiekty zagospodarowania turystycznego - szlaki: piesze, rowerowe, konne, miejsca postoju pojazdów, parkingi, miejsca biwakowe, pola biwakowe, miejsca odpoczynku i itp.                
 • Obiekty edukacyjne – izby, wiaty, inne

https://rdlpszczecin.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=8720d2ec36f1442598f9eaa5e3c618dc