Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Dębno

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.
Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej  w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki leśnej  i pracą leśniczych. Prowadzi  sprawy związane z gospodarką łowiecką  oraz nadzoruje tę gospodarkę w obwodach wydzierżawionych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez starostów.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio jest prowadzona gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Leśniczy do spraw szkółkarskich wykonuje czynności techniczno – gospodarcze, ochronne i administracyjne na terenie szkółki leśnej i w powierzonych jego nadzorowi obiektach.

Leśniczy ds. wyłuszczarni odpowiada za całokształt prac związanych z łuszczeniem, oczyszczaniem i przechowywaniem nasion drzew leśnych.
Leśniczy ds. wyłuszczarni prowadzi sprawy z zakresu edukacji ekologicznej i leśnej społeczeństwa. Koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie.  Analizuje  przyczyny wypadków przy pracy, skutki chorób zawodowych, prowadzi dokumentację wypadków oraz zajmuje się  podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.


 
Inżynier Nadzoru (NN1) kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające ze zwalczania szkodnictwa leśnego oraz ochrony mienia. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego .

Inżynier Nadzoru (NN2) kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające ze zwalczania szkodnictwa leśnego oraz ochrony mienia. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego.

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów księgowych. Kieruje Działem Finansowo – Księgowym.

Dział Administracyjno–Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, realizacją planów budowy i zakupu środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Zapewnia obsługę sekretariatu, nadzoruje transport i funkcjonowanie magazynu nadleśnictwa oraz jego kontrolę. Działem Administracyjno – Gospodarczym kieruje Sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Prowadzi sprawy kadrowe, zaopatrzenia emerytalno – rentowego, rejestr skarg i wniosków.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń  z zakresu szkodnictwa leśnego  oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa.
Posterunkiem kieruje Komendant, który podlega bezpośrednio nadleśniczemu oraz nadzoruje pracę podległego strażnika.
Komendant posterunku Straży Leśnej prowadzi sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych, tajną kancelarię, sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej, obrony cywilnej, sprawy gospodarczo – obronne.

 Administrator Systemu Informatycznego Lasów Państwowych prowadzi całość spraw związanych z administrowaniem aplikacjami, bazami danych, zasobami informatycznymi, siecią lokalną, komputerami oraz innym sprzętem informatycznym w nadleśnictwie. Prowadzi witrynę internetową nadleśnictwa oraz Biuletyn informacji publicznej.

Leśnictwo Grzymiradz, o powierzchni 1591,6719 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno obejmuje swoim zasięgiem część obrębów ewidencyjnych: Grzymiradz oraz Smolnica.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Klepin.

Leśnictwo Barnówko, o powierzchni 1631,6397 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno obejmuje swoim zasięgiem część obrębów ewidencyjnych: Grzymiradz, Barnówko,  Ostrowiec i Dyszno.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Barnówko.

Leśnictwo Borne, o powierzchni 1640,3502 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno obejmuje swoim zasięgiem część obrębów ewidencyjnych: Dolsk, Ostrowiec i Barnówko.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Borne

Leśnictwo Więcław, o powierzchni 1675,2149 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno oraz miasta Dębno obejmuje swoim zasięgiem obręby część obrębów ewidencyjnych: Dębno nr 2, Grzymiradz, Barnówko, Mostno.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Barnówko.

Leśnictwo Dębno, o powierzchni 1596,0759 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno, miasta Dębno oraz gminy Boleszkowice obejmuje swoim zasięgiem obręby ewidencyjne: Dębno nr 1, Dębno nr 3, Dębno nr 4, Dębno nr 6, Oborzany oraz część obrębów ewidencyjnych:, Dębno nr 2, Dębno nr 7, Grzymiradz, Mostno, Dargomyśl, Cychry, Chwarszczany.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Dębno.

Leśnictwo Mostno, o powierzchni 1611,7925 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno oraz miasta Dębno obejmuje swoim zasięgiem część obrębów ewidencyjnych: Dębno nr 7 oraz Mostno.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Mostno.

Leśnictwo Bogusław, o powierzchni 1643,7784 ha,  położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Dębno obejmuje swoim zasięgiem obręb ewidencyjny: Bogusław i Suchlica oraz część obrębów ewidencyjnych: Mostno i Cychry
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Bogusław.

Leśnictwo Namyślin, o powierzchni 1729,6038 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatów myśliborskiego oraz gryfińskiego, gmin Boleszkowice i Mieszkowice obejmuje swoim zasięgiem obręby ewidencyjne: Chlewice i Porzecze oraz część obrębów ewidencyjnych: Namyślin i  Kłosów.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Namyślin

Leśnictwo Boleszkowice, o powierzchni 1652,4638 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Boleszkowice obejmuje swoim zasięgiem obręb ewidencyjny: Wysoka oraz część obrębów ewidencyjnych: Boleszkowice i Namyślin
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Namyślin.

Leśnictwo Reczyce,  o powierzchni 1615,4394 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gmin Dębno i Boleszkowice obejmuje swoim zasięgiem obręb ewidencyjny Reczyce oraz część obrębów ewidencyjnych: Dargomyśl, Namyślin, Gudzisz, Chwarszczany i Boleszkowice.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Reczyce

Leśnictwo Kaleńsko,  o powierzchni  1670,8872 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego, gminy Boleszkowice obejmuje swoim zasięgiem część obrębów ewidencyjnych: Namyślin i Kaleńsko
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Kaleńsko

Leśnictwo Drzewice, o powierzchni 1679,0566 ha, położone na terenie województw lubuskiego i  zachodniopomorskiego, powiatu gorzowskiego i myśliborskiego, miasta Kostrzyn nad Odrą, gmin Dębno i Boleszkowice obejmuje swoim zasięgiem obręby ewidencyjne: Osiedle Szumiłowo i Osiedle Drzewice oraz część obrębów ewidencyjnych: Lasy, Sarbinowo, Namyślin, Kaleńsko i Gudzisz,
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Kostrzyn nad Odrą

Leśnictwo Kostrzyn, o powierzchni 1613,3844 ha  położone na terenie województw lubuskiego i  zachodniopomorskiego, powiatu gorzowskiego i myśliborskiego, miasta Kostrzyn nad Odrą, gminy Witnica oraz gminy Dębno obejmuje swoim zasięgiem obręby ewidencyjne: Forty, Osiedle Warniki, Krześnica, Młyniska oraz część obrębów ewidencyjnych: Lasy, Dąbroszyn, Krześniczka i  Sarbinowo
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Dąbroszyn.

Leśnictwo Kłosów, o powierzchni 1551,5400 ha, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatów myśliborskiego oraz gryfińskiego, gmin Boleszkowice i Mieszkowice obejmuje swoim zasięgiem część obrębów ewidencyjnych: Namyślin, Boleszkowice, Kłosów, Czelin. Kurzycko.
Siedziba leśnictwa zlokalizowana w miejscowości Kłosów.