Asset Publisher Asset Publisher

Projekt „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji: 2017-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cele projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.


Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 23 206 997,57

 


UDZIAŁ NADLEŚNICTWA DĘBNO W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

W ramach realizacji projektu, Nadleśnictwo Dębno zrealizowało następujący zakres rzeczowy:

- zakup samochodu patrolowo-gaśniczego,

- zakup sprzętu do lokalizowania pożarów.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 PLN

 

 


Projekt "OCHRONA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS NA WYBRANYCH OBSZARACH SPA NATURA 2000 W POLSCE"

Nadleśnictwo Dębno uczestniczy w realizacji projektu pn. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce".

 

Celem projektu: zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących etapów:

 1. Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000 SPA, wraz z analizą czynników ograniczających występowanie rybołowów na obszarach sieci Natura 2000 SPA.
 2. Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 3. Objęcie monitoringiem satelitarnym 15 rybołowów łącznie w trakcie 3 lat.
 4. Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych 232 gniazd na drzewnych oraz 50 gniazd na słupach wysokiego napięcia.
 5. Zwiększenie bazy żerowej na ich łowiskach w obszarach Natura 2000 SPA w Polsce oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.
 6. Zawiązanie ścisłej współpracy międzynarodowej poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń z Niemiec, Szwecji, Finlandii i Szkocji oraz transfer najlepszych praktyk na tereny Litwy. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych oraz 3 warsztatów prowadzonych przez ekspertów z zagranicy w celu zwiększenia wiedzy o najlepszych praktykach ochrony rybołowów zagranicą.
 7. Wypracowanie wytycznych dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w celu wykrywania lub zapobiegania przestępstwom na przyrodzie "Wild Life Crimes".
 8. Wypracowanie wytycznych dla zrównoważonej gospodarki rybackiej w rejonach występowania rybołowa.
 9. Wypracowanie wytycznych dotyczących ochrony rybołowa dla Europy Środkowej
 10. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat występowania i biologii rybołowów w Polsce poprzez realizację konkursów dla dzieci, szkolenia specjalistyczne oraz kampanię w mediach promująca realizację projektu oraz ochronę rybołowa.

Projekt dotyczy ochrony gatunku wymienionego w m.in:

 • Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
 • Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001) gdzie gatunek ma status VU –gatunek narażony na wyginięcie.
 • Załączniku II konwencji z Bonn
 • Załączniku II konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 7 października 2014 r. o ochronie gatunkowej zwierząt rybołów jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem (ok. 30 par) z tendencją spadkową populacji, o wysokim statusie zagrożenia, dla którego utrzymanie stabilnej populacji wymaga podjęcia działań ratunkowych daleko wykraczających poza ochronę bierną. Rybołów jest jednym z najrzadszych lęgowych.

 

Zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Nadleśnictwo Dębno w ramach niniejszego projektu obejmuje ochronę czynną rybołowa poprzez montaż 3 platform na słupach wysokiego napięcia

 

Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu wynosi: 1 373 484 EURO


Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z nadzorowanymi nadleśnictwami realizuje Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków, który osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez działania z zakresu ukierunkowania ruchu turystycznego  na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ukierunkowanie ruchu turystycznego będzie osiągane dzięki tworzeniu i modernizacji infrastruktury turystycznej. W nadleśnictwach biorących udział w projekcie zaplanowano m.in.: budowę wież obserwacyjnych, platformy widokowej, posadowienie tablic edukacyjnych, zakup ławostołów, budowę miejsc postoju, wykonanie obiektów małej infrastruktury turystycznej, zakup sprzętu do obserwacji ptaków, organizację warsztatów i konferencji oraz wydanie folderu.

 Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim, w latach 2017-2020. Całkowita planowana wartość projektu wynosi  2 526 085,16 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków UE –   2 147 172,00 zł.

Infrastruktura turystyczna, która powstanie w ramach realizacji Projektu będzie nieodpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach w realizacji Projektu.

W ramach niniejszego Projektu w Nadleśnictwie Dębno zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Budowę drewnianej wieży widokowej z wytyczonym podejściem i ogrodzeniem na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Porzecze:.
 • Modernizację Miejsc Postoju Pojazdów, Miejsc Wypoczynku oraz ścieżki edukacyjnej „Nasze drzewa” i wyposażenie ich w urządzenia turystyczne, tj. wiaty z ławostołami, ławostoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci, paleniska, ogrodzenia, drogowskazy.
 • Wykonanie, dostawę i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami
 • Dodatkowo w ramach Projektu zakupione zostaną:
 • luneta do obserwacji faunistycznych oraz ornitologicznych wraz ze statywem, futerałem i okularem,
 • 10 lornetek do obserwacji faunistycznych oraz ornitologicznych

 

Całkowita planowana wartość wybudowanej infrastruktury na terenie Nadleśnictwa Dębno oraz zakupionych urządzeń to 392.426,00 zł.


Budowa małej infrastruktury turystycznej - dofinansowanie z UE

W ramach projektu pod nazwą „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" Nadleśnictwo otrzymało małą infrastrukturę turystyczną, która zlokalizowana została  na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" oraz w Miejscu Wypoczynku "Janosik".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Realizacja projektu rozpoczęła się w drugim półroczu 2015 r., a wartość przedsięwzięcia opiewa na 4,2 mln zł.

Beneficjentem  projektu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpośrednio zaangażowanych w projekt jest 10 partnerów, w tym Nadleśnictwa: Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Dębno, Dobrzany, Łobez, Czaplinek, Połczyn, Świerczyna oraz gmina Stare Czarnowo.

Najważniejszymi działaniami wykonywanymi w ramach projektu są: budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych, działania promocyjno-edukacyjne (polegające między innymi na opracowaniu i wydruku map), opracowanie programu edukacji ekologicznej, wykonanie prac budowlanych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej.

Dzięki realizacji projektu wszystkie parki krajobrazowe administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego PKWZ wzbogaciły się o infrastrukturę związaną z turystyką.

Na terenie Nadleśnictwa Dębno w małą infrastrukturę turystyczną zostały wyposażone trzy obiekty:

1. Miejsce Wypoczynku "Janosik" - w ramach przedsięwzięcia zostały posadowione    

    dwie wiaty, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica

    edukacyjna o mieszkańcach naszych, tablice: informacyjna i urzędowa oraz

    element edukacyjny - służący poznaniu tropów zwierząt występujących w naszych

    lasach.

2. Miejsce Postoju Pojazdów zlokalizowane w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"

    oraz w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym "Porzecze" - posadowiona

    została wiata, stoły i ławki wolnostojące, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablice:

    edukacyjną, informacyjną i urzędową oraz element edukacyjny - światowid z

    planszami przedstawiającymi ptactwo wodno - błotne, charakterystyczne dla tego

    terenu.

3. Ścieżka przyrodnicza przebiegająca wśród starorzeczy i wydm Parku

    Krajobrazowego i Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Porzecze". Na ścieżce

    znajduje się 10 przystanków z tablicami edukacyjnymi, które przybliżają sylwetki

  ssaków i ptaków bytujących na terenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty".

  Jedna z tablic edukacyjnych przedstawia najbardziej charakterystyczny element

  przyrodniczy tego obszaru  - wydmy śródlądowe.

  Dodatkowo na ścieżce zostały umieszczone tablice informacyjne, które przybliżą

  turystom wiedzę o Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym "Porzecze", ekosystemach

  referencyjnych i rzece Odrze, tablica z mapą Parku Krajobrazowego oraz tablice

  urzędowe.

Serdecznie zapraszamy do korzystania walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Dębno, obiektów turystycznych wybudowanych w ramach projektu oraz wzbogacania wiedzy przyrodniczej.

Fot. M.Kowańdy-Cholewińska


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dębno otrzymało w 2010 r. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż komór chłodniczych do przechowywania nasion oraz agregatu prądotwórczego w Wyłuszczarni Nasion w Dębnie".
Projekt realizowany był w ramach programu priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
Koszt całkowity projektu wyniósł 316,5 tys. zł netto.
Celem głównym projektu było zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów, zgodnie z Polityką Leśną Państwa, a celem szczegółowym: ochrona różnorodności biologicznej oraz leśnych zasobów genowych.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
1)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew iglastych,
2)    Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania nasion drzew liściastych,
3)    Montaż elektrycznych instalacji sterowniczych, wraz z zabezpieczeniem, zapewniających całodobowy monitoring z powiadomieniem o przekroczeniu parametrów temperatury,
4)    Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym